Salgs- og leveringsbetingelser

Medmindre andet er aftalt, skal følgende betingelser være gældende:

1 Betingelser:
Disse salgsbetingelser regulerer salget af produkter til kunden (”køber”) uanset eventuelle uoverensstemmelser, der måtte forekomme i købers ordre eller accept. Købers accept af produkterne fra Vejle Kalk- og Mørtelværk A/S skal betragtes som accept af de heri anførte betingelser.

2 Priser:

Alle oplyste priser er ekskl. moms leveret ab fabrik. Priserne er gældende for leverancer indenfor normal arbejdstid 7.00 og 15.00. For leverancer udenfor normal arbejdstid beregnes et tillæg på kr. 500,00.
Tilbud er faste og forbliver gyldig i tredive (30) dage fra tilbudsdatoen, dog med forbehold for mellemsalg medmindre andet er specifikt anført. Priserne vil være faste fra modtagelse af købers købsordre til levering ved ordreafgivelse inden for tilbuddets gyldighedsperiode. Hvis køber, efter accept af Vejle Kalk- og Mørtelværk A/S’ tilbud, udsætter leveringsdatoen i mere end én (1) måned, og dette ikke skyldes en Force Majeure-hændelse, forbeholder Vejle Kalk- og Mørtelværk A/S sig ret til at ændre Prisen. Priserne omfatter hverken direkte eller indirekte skatter uden for Danmark.
Vejle Kalk- og Mørtelværk A/S fakturer efter den på den på dagen gældende prisliste, med mindre andet er aftalt. Vejle Kalk- og Mørtelværk A/S’ prislister er uforbindende.
Såfremt der er aftalt faste priser over en periode, forbeholder Vejle Kalk- og Mørtelværk A/S at ændre priserne som følge af ændringer i offentlige afgifter af enhver art herunder moms, import og eksportafgifter, told m.m..

3 Ordrer og levering:
Medmindre andet er aftalt, finder salget sted ab fabrik. Alle ordrer, der afgives af køber, skal bekræftes af Vejle Kalk- og Mørtelværk A/S. Ordrer må ikke annulleres eller omplanlægges uden Vejle Kalk- og Mørtelværk A/S’ skriftlige samtykke.
Ordrer skal afhentes af køber inden for 6 (seks) arbejdsdage fra Vejle Kalk- og Mørtelværk A/S’ skriftlige klarmelding. Afhentning kan kun finde sted efter forevisning af korrekt ordrenummer og kun på hverdage mellem 7.00 og 15.00. Hvis Produkterne ikke hentes inden for det anførte tidsrum efter skriftlig meddelelse, er Vejle Kalk- og Mørtelværk A/S berettiget til at fakturere køber et tillæg på kr. 500,00 for hver dag, afhentningen er forsinket, medmindre forsinkelsen skyldes Force Majeure-handlinger.

Vejle Kalk- og Mørtelværk A/S’ leveringsdatoer er kun omtrentlige, og Vejle Kalk- og Mørtelværk A/S hæfter ikke for forsinkelser med levering eller manglende opfyldelse som følge af omstændigheder, der er uden for Vejle Kalk- og Mørtelværk A/S’ rimelige kontrol. Forsinket levering af en del af en Ordre berettiger ikke køber til at annullere andre leverancer eller i øvrigt at gøre krav gældende mod Vejle Kalk- og Mørtelværk A/S.

4 Betaling:
Betaling skal ske netto kontant eller i henhold til betalingsbetingelserne i tilbuddet (alle gebyrer i forbindelse med betaling betales af køberen). Vejle Kalk- og Mørtelværk A/S kan pålægge rente på to procent 2% pr. måned for forfaldne fakturaer. Hvis køber undlader at foretage betaling ved forfald, forbeholder Vejle Kalk- og Mørtelværk A/S sig ret til at ændre eller trække kredit tilbage og dermed afbryde eller annullere opfyldelse i henhold til alle købsordrer eller -aftaler, hvor Vejle Kalk- og Mørtelværk A/S indrømmer køber kredit. I tilfælde af købers forsinkelse med betaling har Vejle Kalk- og Mørtelværk A/S ret til omkostninger, gebyrer og udgifter, herunder uden begrænsning godtgørelse for advokatsalærer, retsafgifter og inkassoomkostninger.

5 Reklamation:
Reklamation skal ske skriftligt og straks efter at køber er eller burde være blevet bekendt med det forhold som giver anledning til reklamationen. Køber skal foretage alle inspektioner og undersøgelser, som køber skønner nødvendige, så hurtigt som muligt men under ingen omstændigheder senere end 24 timer efter levering. På dette tidspunkt vil køber blive anset for at have accepteret Produkterne uigenkaldeligt. Eventuelle uoverensstemmelser i forsendelsesmængder skal rapporteres inden for 24 timer efter levering.

6 Mangler:
køber er ikke berettiget til afhjælpning af en åbenlys mangel ved et Produkt, hvis køber ikke har givet meddelelse som anført ovenfor, medmindre og i den udstrækning den pågældende mangel er omfattet af Vejle Kalk- og Mørtelværk A/S’ garanti, eller Vejle Kalk- og Mørtelværk A/S hæfter for manglen som følge af en forsætlig handling, forsømmelse eller udeladelse, handling i ond tro eller grov uagtsomhed.
Er produktet videresolgt og/eller taget i produktion, er Vejle Kalk- og Mørtelværk A/S berettiget til at afvise enhver reklamation vedrørende kvalitet, farve, mængde eller andre åbenbare fejl og mangler, der kunne eller burde være opdaget ved en almindelig undersøgelse af varen.

7 Returvarer:
Køber kan ikke returnere Produkter til Vejle Kalk- og Mørtelværk A/S uden forudgående skriftlig bekræftelse og godkendelse. Efter godkendelse af returnering af produkter skal Vejle Kalk- og Mørtelværk A/S informere køber om den videre procedure. Produkter, der returneres af køber som følge af fejl fra købers side, pålægges et gebyr for genopfyldning af lager svarende til 30% af Produktets værdi som anført i Vejle Kalk- og Mørtelværk A/S’ faktura til køber. Efter godkendelse af det ubrugte Produkts tilstand hos Vejle Kalk- og Mørtelværk A/S, modtager køber en Kreditnota for 70% af Produktets værdi som anført i Fakturaen. Omkostninger, Forsikring og Fragt for returnerede Produkter skal dækkes og foranstaltes af køberen.

8 Persondata
Som led i salget af Produkter til køber vil Vejle Kalk- og Mørtelværk A/S i visse tilfælde modtage personoplysninger fra køber. Vejle Kalk- og Mørtelværk A/S behandler sådanne personoplysninger efter aftale med køber og som led i parternes samhandel. Læs mere om behandlingen af personoplysninger på Vejle Kalk- og Mørtelværk A/S’ hjemmeside www.vejle-kalk.dk.

9 Ejendomsforbehold:

Produkterne forbliver Vejle Kalk- og Mørtelværk A/S’ ejendom, indtil Prisen er betalt, og alle købers andre forpligtelser er opfyldt.
køber skal godtgøre Vejle Kalk- og Mørtelværk A/S for alle omkostninger og udgifter, herunder rimelige advokatsalærer, som denne har pådraget sig i forbindelse med håndhævelse af sine rettigheder.

10 Force majeure:
Parterne kan fritages for rettidig opfyldelse af deres respektive forpligtelser i forbindelse med salg eller anden levering af Produkter eller Tjenester, hvis opfyldelsen vanskeliggøres eller forhindres af forhold uden for partens kontrol, og hvis den pågældende part træffer alle rimelige forholdsregler for at mildne effekten af forsinkelsen. Den part, der kræver fritagelse fra sine forpligtelser, skal underrette den anden part straks efter konstatering og ophør af de forhold, der gav anledning til kravet. Parterne kan hver især opsige aftalen om levering af de berørte Produkter, hvis forholdene fortsætter i mere end 6 måneder. køber skal forlænge en eventuel sikkerhed for betaling af Prisen i en periode svarende til forsinkelsen med Vejle Kalk- og Mørtelværk A/S’ opfyldelse og betale Vejle Kalk- og Mørtelværk A/S for den del af Produkterne, der var fremstillet eller leveret indtil datoen for første meddelelse.
Hvis Vejle Kalk- og Mørtelværk A/S er forsinket med levering af Produkter, og sådan forsinkelse ikke er forårsaget af Vejle Kalk- og Mørtelværk A/S, er Vejle Kalk- og Mørtelværk A/S berettiget til at forhøje Prisen, så den afspejler eventuelle omkostninger i forbindelse med forsinkelsen.

11 Ansvarsbegrænsning:
Vejle Kalk- og Mørtelværk A/S er uden ansvar for om produktet, som er rekvireret af køber, er egnet til formålet. Vejle Kalk- og Mørtelværk A/S er ligeledes uden ansvar for kvalitetsforringelser opstået som følge af tilsætning af andre stoffer end foreskrevet af Vejle Kalk- og Mørtelværk A/S, herunder additiver og frysesænkende midler, samt øvrig forkert håndtering af Produktet.
Det påhviler køber at godtgøre, at produktet er behandlet i overensstemmelse med Vejle Kalk- og Mørtelværk A/S’ anvisninger herunder, at produktet ikke har været udsat for forhold, der ligger ud over gældende normer og anvisninger.
køber er under ingen omstændigheder berettiget til erstatning for indkomst- og driftstab, tab af produktion, tab af brug, tab af kontrakter eller andre hændelige skader eller følgeskader. købers erstatning fra Vejle Kalk- og Mørtelværk A/S for et eventuelt krav kan under ingen omstændigheder ikke overstige købsprisen for de berørte Produkter.

12 Lovvalg og værneting:
Tvister, som måtte opstå som følge af leveringen eller aftalen mellem parterne eller i forbindelse hermed, skal afgøres i henhold til dansk ret. Værneting skal være retten i Kolding.